İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

İktisat Bölümü

İktisat, insan davranışlarını, etkilendikleri faktörler ve ortaya çıkarttıkları sonuçlarla bir bütün olarak inceleyen bilimdir. İktisat Bölümü, öğretim anlayışını hem bir düşünme şekli olarak iktisatçılığı kavramış hem de yaşadığı dünyayı bu anlayışla yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmek üzerine kurmuştur.

Neden bazı insanların gelirleri yüksek, bazılarının düşüktür? Şirketlerin iflas olasılıklılarını yine şirketlerin hisse fiyatları ve tahvil faizleri üzerinden ölçebilir miyiz? Neden bazı ülkelerde yüksek enflasyon, diğerlerinde düşük enflasyon sorunları var? Merkez bankaları bu sorunları çözmek için neler yapabilir? Değişik iktisat politikaları milli geliri, işsizliği, döviz kurlarını, dış ticaret dengesini, gelir dağılımını nasıl etkiler? İş birliğiyle üretilen bir üründen elde edilen kârın adil paylaşımı nasıl olmalıdır? Satmak istediğimiz bir malı nasıl bir ihale yöntemiyle satmalıyız? İktisat biliminin yayıldığı alanın küçük bir kısmını örnekleyen bu soruların gösterdiği gibi, iktisatçılık dünyayı anlama, anladığı için değiştirebilme işidir ve İktisat Bölümü’nde bu şekilde çalışılıp öğretilmektedir.

Bölüm, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Temel ekonomi kuramı, ekonomilerin işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenen eğitim programı, finans piyasaları, kamu maliyesi, oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.

Edindikleri çok yönlü birikim, mezunlara Brown, Duke, Harvard, Leicester, MIT, Milano, Princeton, Stanford, Stockholm ve Yale gibi üniversitelerin yanı sıra Accenture, Borsa İstanbul, Enerjisa, ING Bank, KPMG, Merrill Lynch, PepsiCo, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Vodafone gibi kurumların kapılarını açmaktadır.

Psikoloji Bölümü

Psikoloji, akıl ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Algı, öğrenme, hatırlama ve problem çözme gibi bilişsel süreçler yardımıyla beyin ile davranışlar arasındaki ilişkiyi aydınlatır.

İnsan faktörünün olduğu her alanı bulgularıyla destekleyen bu bilim, uzmanlık gerektiren uygulama sahalarıyla modern yaşamda ve bilim dünyasında önemli bir role sahiptir. Örneğin, endüstriyel ve örgütsel psikoloji iş yaşamının merkezindeki insan etmenini ele alır. Klinik psikoloji, bireyin davranış, düşünce ve duygu evreninin derinliklerine iner. Sağlık psikolojisi ise hasta-hekim ilişkileri ve sağlık politikaları gibi başlıklara katkıda bulunur.

Psikoloji Bölümü, özgün eğitim programı ve zengin laboratuvar olanaklarıyla öğrenciler için heyecan verici bir seçenektir. Programın ilk yılı psikolojiye giriş niteliğindeki derslerden oluşur. İkinci senenin odak noktaları beyin ve davranış, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisidir. Sonraki yılın başlıca konuları algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, kişilik, nörobiyoloji ve anormallik psikolojisidir. Son sınıfta ise her öğrenci bir öğretim üyesi danışmanlığında bitirme tezi yazarak bilimsel araştırma dünyasına adım atar.

Psikoloji bilimi, günümüzde yankı uyandıran atılımlara sahne olmaktadır. Beyin görüntüleme teknikleri sayesinde akıl ve davranışların beyindeki temellerine dair ayrıntılı bilgiler sağlanmakta, insanın zihinsel potansiyeline, öğrenmeye ve ilerlemeye açıklığına yönelik bulgular elde edilmektedir. Bölümün öğretim üyeleri, nörobilim üzerinde yoğunlaşan bu çalışmaları üniversite bünyesindeki Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedir.

Bu bölümün mezunları, insanın davranış, tutum ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere hâkimiyetleriyle hemen her sektörde ihtiyaç duyulan kişilerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

Bölümde verilen eğitim, toplum-devlet etkileşimi, farklı devlet ve yönetim biçimleri, siyasal yapıların toplum ve uluslararası ortamla bağlantıları, siyasetin ekonomi ve hukukla ilişkisi, siyasette küresel sorun ve çözümler, dünya politikası ve Türkiye ile karşılaştırmalı olarak kamu politikaları yapım süreçlerine odaklanmaktadır. Politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında toplumu değerli bir oyuncu olarak gören kamu yönetişimi de program kapsamındadır. Avrupa’da çok kültürlülük, Avrupa Birliği ülkelerinde devlet-toplum ilişkileri, siyaset psikolojisi, medya, sivil toplum, demokraside siyasal partiler ve oy verme sistemleri ise öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri diğer konu başlıklarına örnektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, danışmanlık, müfettişlik, bankacılık, iletişim, medya, eğitim ve halkla ilişkiler gibi önemli sektörlerde, kamu kurumlarında, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası örgütlerde çalışmaktadır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akbank, Birleşmiş Milletler, British Petroleum, Eczacıbaşı, Henkel, Siemens ve Türk Telekom, bölüm mezunlarının görev yaptığı yerel ve uluslararası kuruluşlardandır. Amsterdam, Arizona State, East Anglia, Exeter, Georgetown, Leiden, Limerick, London Metropolitan, London School of Economics and Political Science, Maastricht, McGill, Ohio State, Pittsburgh, Stanford ve Virginia üniversiteleri ise mezunların yüksek lisans ve doktora yaptığı yükseköğretim kurumlarındandır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası ilişkiler; küresel ve bölgesel düzeydeki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası anlaşmazlık ve işbirliği dinamiklerini araştıran bir bilim dalıdır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu disiplinin kuramsal yaklaşımlarını Türk dış politikası ve dünya politikasının uygulama alanlarına yansıtabilen mezunlar vermektedir. Lisans programı, öğrencileri uluslararası dinamiklere ve politik gelişmelere bilimsel yaklaşabilecekleri bilgi seviyesine ulaştırır.

Öğrenciler, uluslararası güvenlik, dış politika, politik ekonomi, çatışma, insan hakları, çevre ve göç gibi genel konularının yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu gibi Türkiye’nin stratejik konumunu yakından ilgilendiren alan çalışmalarında yüksek düzey sorumluluk alabilecek biçimde yetişirler. Küresel, bölgesel ve Türkiye’ye özgü dinamikler konusunda meslek hayatları boyunca kullanabilecekleri donanıma sahip olarak da mezun olurlar.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, yayınları dünyaca okunan öğretim üyeleri ve prestijli kuruluşlarda görev yapan mezunlarıyla ülkemizde önde gelen bölümlerdendir. Mezunların çalıştıkları kurumlara T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Millî Savunma Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Aselsan, Enerjisa, Amazon, Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası örnek gösterilebilir.

Cambridge, Georgetown, Harvard, Johns Hopkins, Pittsburgh, Toronto, Yale, Leiden, London School of Economics and Political Science, Nottingham ve Sciences Po gibi üniversiteler ise yüksek lisans ve doktora yapanların tercihlerindendir.