İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

İktisat Bölümü

İktisat, insan davranışlarını, etkilendikleri faktörler ve ortaya çıkarttıkları sonuçlar ile bir bütün olarak inceleyen bilimdir. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü, öğretim anlayışını hem bir düşünme şekli olarak iktisatçılığı kavramış hem de yaşadığı dünyayı bu anlayışla yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmek üzerine kurmuştur.

Neden bazı insanların gelirleri yüksek, bazılarınınki düşüktür? Düşük gelirlilerin gelirlerini yükseltmek için ne yapabiliriz? Neden bazı şirketler büyürken bazıları iflas eder? İflas olasılıklılarını şirketlerin hisse fiyatları ve tahvil faizleri üzerinden ölçebilir miyiz? Neden bazı ülkelerde yüksek enflasyon, diğerlerinde ise düşük enflasyon sorunları var? Merkez bankaları bu sorunları çözmek için neler yapabilir? Değişik iktisat politikaları milli geliri, işsizliği, döviz kurlarını, dış ticaret dengesini, gelir dağılımını nasıl etkiler? İktisat biliminin yayıldığı alanın küçük bir kısmını örnekleyen bu soruların gösterdiği gibi, iktisatçılık bir dünyayı anlama, anladığı için değiştirebilme işidir ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde bu şekilde çalışılıp öğretilmektedir.

İktisat Bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Bölümün eğitim programı temel ekonomi kuramı, ekonomilerin işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenir. Bu program; finans piyasaları, kamu maliyesi, çevre ekonomisi, oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.

Öğrenciler ilk iki yılın derslerinde kuvvetli bir iktisat temeli elde ederler. İktisadi verileri yazılımlarla analiz ettikleri bilimsel proje ve uygulamalarla bilgi düzeylerini ilerletirler. Lisans programı, üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin uzmanlaşma amaçlı alan seçimleriyle yeni bir yön kazanır. Makroiktisat, mikroiktisat, yönetimsel iktisat, bu üç alanın birlikte işlendiği genel iktisat ve lisansüstü çalışmalara yoğunlaşan akademik iktisat başlıkları, öğrencilerin uzmanlaşma alternatifleridir.

Edindikleri çok yönlü birikim, mezunlara Brown, British Columbia, Columbia, Duke, Harvard, Leicester, Massachusetts Institute of Technology, Milano, New York, Northwestern, Ohio State, Princeton, Rochester, Rutgers, Stanford, Stockholm, Tilburg, UCLA,Wisconsin ve Yale gibi üniversitelerin yanı sıra Accenture, Borsa İstanbul, Enerjisa, Ernst & Young, HSBC, ING Bank, KPMG, Merrill Lynch, PepsiCo, Philip Morris International, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Vodafone gibi kurumların kapılarını açmaktadır.

Psikoloji Bölümü

Psikoloji, akıl ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Algı, öğrenme, hatırlama ve problem çözme gibi bilişsel süreçler yardımıyla beyin ile davranışlar arasındaki ilişkiyi aydınlatır.

İnsan faktörünün olduğu her alanı bulgularıyla destekleyen bu bilim, uzmanlık gerektiren uygulama sahalarıyla modern yaşamda ve bilim dünyasında önemli bir role sahiptir. Örneğin, endüstriyel ve örgütsel psikoloji, iş yaşamının merkezindeki insan etmenini ele alır. Klinik psikoloji, bireyin davranış, düşünce ve duygu evreninin derinliklerine iner. Sağlık psikolojisi ise hasta-hekim ilişkileri, sağlık politikaları ve hastane koşulları gibi çok sayıda başlığa katkıda bulunur.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, özgün eğitim programı ve zengin laboratuvar olanaklarıyla öğrenciler için heyecan verici bir seçenektir. Programın ilk yılı psikolojiye giriş niteliğindeki dersler ile sosyal bilimlerde biyoloji, matematik ve bilgisayar uygulamalarından oluşur. İkinci senenin odak noktaları, bu bilimin en önemli alanları olarak gösterilen beyin ve davranış, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisidir. Bu dönemde psikolojide istatistiğin işlevi ve araştırma yöntemleri gibi niceliksel konulara da yer verilir.

Üçüncü yılda algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, kişilik, nörobiyoloji ve anormallik psikolojisi gibi başlıklarla bilimsel kapsam daha da derinleşir; ayrıca psikolojide kavramsal yaklaşımlar, tarihsel gelişmeler ve güncel eğilimler irdelenir. Son sınıfta ise her öğrenci bir öğretim üyesi danışmanlığında bitirme tezi yazar. Bu tez, öğrenciler için bir bilimsel araştırma deneyimidir. Psikolojinin alt dallarının yanı sıra felsefe, arkeoloji, tarih gibi farklı disiplinler de seçmeli dersler arasındadır.

Psikoloji bilimi, günümüzde yankı uyandıran atılımlara sahne olmaktadır. Beyin görüntüleme teknikleri sayesinde akıl ve davranışların beyindeki temelleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlanmakta, insanın zihinsel potansiyeline, öğrenmeye ve ilerlemeye açıklığına dair yeni bulgular elde edilmektedir. Bölümün öğretim üyeleri, nörobilim üzerinde yoğunlaşan bu çalışmaları üniversite bünyesindeki Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedir. Farklı bölümlerden akademisyenlerle yürütülen bu disiplinlerarası çalışmalar, bölümün nörobilim ve genel psikoloji alanlarındaki doktora programları için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır.

Psikoloji Bölümü mezunları, insanın davranış, tutum ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere hâkimiyetleriyle hemen her sektörde ihtiyaç duyulan kişilerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

Bölümde verilen eğitim, toplum-devlet etkileşimi, farklı devlet ve yönetim biçimleri, siyasal yapıların toplum ve uluslararası ortamla bağlantıları, siyasetin ekonomi ve hukukla ilişkisi, siyasette küresel sorun ve çözümler, dünya politikası ve Türkiye ile karşılaştırmalı olarak kamu politikaları yapım süreçlerine odaklanmaktadır. Politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında toplumu değerli bir oyuncu olarak gören, yerel yönetimlerde idari, ekonomik ve politik otoritenin ortak kullanımına önem veren kamu yönetişimi de program kapsamındadır.

Alan derslerine ek olarak hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji, felsefe ve tarih içerikli derslere de katılan öğrenciler, Avrupa’da çok kültürlülük, Avrupa Birliği ülkelerinde devlet-toplum ilişkileri, siyaset psikolojisi, medya, sivil toplum, demokraside siyasal partiler ve oy verme sistemlerini içeren geniş bir seçmeli ders ağına sahiptir. Bölüm, öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel yayın sayısı açısından Türkiye ve dünyada üst sıralardadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, danışmanlık, müfettişlik, bankacılık, iletişim, medya, eğitim ve halkla ilişkiler gibi önemli sektörlerde, kamu kurumlarında, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası örgütlerde çalışmaktadır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akbank, Birleşmiş Milletler, British Petroleum, CNN Türk, Eczacıbaşı, Henkel, Siemens ve Türk Telekom, bölüm mezunlarının görev yaptığı yerel ve uluslararası kuruluşlardandır. Amsterdam, Arizona State, East Anglia, Exeter, Georgetown, Leiden, Limerick, London Metropolitan, London School of Economics and Political Science, Maastricht, McGill, Ohio State, Pittsburgh, Stanford ve Virginia üniversiteleri ise mezunların yüksek lisans ve doktora yaptıkları yükseköğretim kurumlarına örnektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası ilişkiler; küresel ve bölgesel düzeydeki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir bilim dalıdır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, dış politika ve uluslararası ilişkiler kuramlarını Türk ve dünya politikasının uygulama alanlarına yansıtabilen mezunlar vermektedir. Lisans programı, öğrencileri uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve politik gelişmelere bilimsel yaklaşabilecekleri bilgi seviyesine ulaştırır. Öğrenciler, bu bilimin genel konularının yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi Türkiye’nin stratejik konumunu yakından ilgilendiren alan çalışmalarında da yüksek düzey sorumluluk alabilecek biçimde yetişirler. Uluslararası güvenlik, insan hakları, küresel terör, demokrasi ve siyasi ekonomi gibi güncel başlıklarda söz sahibi olur, uzmanlaşmayı istedikleri uluslararası ilişkiler sahalarından veya iktisat, felsefe ve siyaset bilimi gibi farklı dallardan dersler alabilirler. İlgileri doğrultusunda Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi yabancı diller de seçerek gelecekteki akademik ve profesyonel çalışmalarına çokkültürlü bir zemin oluşturabilirler.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, yayınları dünyaca okunan öğretim üyeleri ve prestijli kuruluşlarda görev yapan mezunlarıyla bu alanda önde olmak isteyenlerin hedefidir.

Mezunların çalıştıkları kurumlara Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği, AB Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maersk, MGK Genel Sekreterliği, Philip Morris International, Pirelli, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı,Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası örnek gösterilebilir. Bonn, Cambridge, Duke, Georgetown, Groningen, Harvard, Johns Hopkins, London Metropolitan, Nottingham, Pittsburgh, Southern California ve Toronto gibi üniversiteler ise yüksek lisans ve doktora yapanların tercihlerindendir.